നാടുകടത്തപ്പെട്ടവര്‍

എഴുതുന്നവരെല്ലാം നാടു കടത്തപ്പെട്ടവര്‍. എന്നെയും നാടു കടത്തിയിരുന്നേല്‍, എനിക്കുമെഴുതാമായിരുന്നു എന്നെക്കുറിച്ചും നാട്ടുകാരെക്കുറിച്ചും